CHCU NORMÁLNÍ BRNO

ZELENÍ A ŽÍT BRNO S PODPOROU IDEALISTŮ

JAKÉ JE NORMÁLNÍ BRNO?

Všechno, co chceme, je ve skutečnosti úplně normální. Teda v Brně ne. Ale jinde jo.

má dostatek zeleně, zdravé životní prostředí a přívětivý veřejný prostor

Parky, zahrádky a zeleň v ulicích jako klimatizace města

 • Pro kvalitní péči o stromy a zeleň zajistíme obdobnou výši finančních prostředků, jakou vynakládají srovnatelná evropská města.

 • Prosazujeme zřízení nových parků, například pod ulicí generála Píky, nebo na revitalizované městské skládce v Černovicích.

 • Prosazujeme pečlivou údržbu stávajících parků a uličních stromořadí. Nepřipustíme zástavbu žádných významných ploch zeleně ve městě.

 • Nevyužité zanedbané plochy využijeme jako miniparky nebo komunitní zahrady.

 • Prosazujeme, aby aby návrhy na zmenšení významné zelené plochy ve vyhlášce o významné zeleni města Brna musely být kompenzovány vložením jiné adekvátní plochy zeleně, která je zde pod vyšší ochranou.

 • Prosazujeme zeleň do každé ulice, ať už to budou stromy, keře nebo zelené stěny a sloupy.

 • Chráníme zahrádky. Pokud bude město uvažovat o jiné funkci pro zahrádkářské kolonie, pak výhradně ve veřejném zájmu, nikoliv v zájmu úzké skupiny lidi. Zároveň prosadíme v každém jednotlivém případě poskytnutí náhradních ploch z nevyužívaného půdního fondu města.

 • Rozšíříme námi zavedený program adopce stromů a zeleně a nabídneme zapojení i městským částem.

 • Prosazujeme systémová opatření na zachytávání dešťové vody tak, aby zachycená voda pomáhala zavlažovat zeleň, ochlazovat město a chránila před vznikem finančních škod z přívalových srážek.

 • Instalací vodní mlhy na náměstí Svobody snížíme vedro v létě.

Živá a přístupná nábřeží řek pro lidi i pro přírodu

 • Podporujeme projekty na oživení nábřeží řek a jejich zpřístupnění a osazování zelení.

 • Podporujeme postupnou výstavbu přírodě blízkých protipovodňových opatření. Zasazujeme se o revitalizaci řek a potoků v městském prostředí a budeme pokračovat v revitalizace Staré Ponávky.

Příroda a městské lesy nám také pomůžou

 • Zajistíme adekvátní péči přírodním prvkům ve městě, zlepšíme péčí o významné krajinné prvky a formou pěších stezek je zpřístupníme veřejnosti.

 • Podpoříme systém Stanic pro handicapované živočichy, především Ptačí centrum Brno a Záchrannou stanici ZOO Brno v Jinačovicích.

 • Budeme dbát o to, aby přírodní infrastruktuře, tedy biocentrům a biokoridorům, byla věnována stejná pozornost, jako infrastruktuře technické. Budeme prosazovat vznik nových biocenter a biokoridorů (například Žabovřeské louky, okolí Černovického hájku, Holáseckých jezer, Zamilovaného hájku) a podpoříme zajištění potřebných pozemků. Budeme dohlížet na to, aby tato biocentra nebyla v budoucnu zastavěna, biokoridory zbytečně přerušovány či jinak znehodnoceny. Systém krajinných prvků plynule naváže na systém městské zeleně.

 • Usilujeme o to, aby se mezinárodní standard šetrného lesního hospodaření FSC rozšířil na celý lesní majetek. To vylučuje například holosečné kácení a použití některých chemikálií jako glyfosátu. Zabráníme zastavování jedinečných zelených klínů, které v různých částech Brna sestupují až k centru města.

 • Nepřipustíme zastaveni, znehodnoceni či prodej významných části našich lesů. Budeme bránit poškozování městských lesů snížením stavu přemnožené zvěře.

Čistá voda v přehradě i řekách

 • Budeme dál sledovat kvalitu vody v Brněnské přehradě, aby po úspěšném vyčištění, které jsme iniciovali v letech 2007–2009, zůstávala čistá. Nadále budeme podporovat investice města do lepších služeb pro návštěvníky přehrady. Koncepční řešení okolí přehrady bude preferovat krátkodobou rekreaci v přírodě, koupání a sport před stavbou aquaparků.

 • Prosazujeme zákaz motorových člunů na přehradě.

 • Podporujeme ochranu podzemní a artézské vody pod Brnem jako budoucího rezervního zdroje nejkvalitnější vody

Chytré hospodaření s vodou jako základ pro odolnost města proti přehřívání a přívalovým srážkám

 • Prosazujeme snížení rozlohy betonových a asfaltových ploch a rozšíření ploch zasakovacích.

 • Prosazujeme zachytávání vody přímo na úrovni ulic vybudováním sítě parků, retenčních zón a bulvárů se schopností předejít škodám a zadržet náhlé přívaly vod, jak je tomu například v areálu univerzitního kampusu v Bohunicích.

 • U městských budov prosazujeme zřízení přírodě blízkého odvodnění.

 • Budeme pokračovat v dotačním programu motivujícím občany k výstavbě zelených střech a nádrží pro zachytávání dešťové vody.

 • Podporujeme dobudování kanalizace a modernizaci stokové sítě, včetně efektivních projektů retenčních nádrží.

 • Podpoříme projekty na svedení vody do zeleně a další opatření, které budou efektivní proti přehřívání města.

Čistý vzduch bez škodlivých látek

 • Jsme pro férové rozdělení prostoru na ulicích tak, aby tu měli svůj bezpečný prostor pěší i cyklisté.

 • MHD na prvním místě. Chceme ve městě udržet špičkovou, dostupnou a rychlou veřejnou dopravu se zavedením předností na křižovatkách. Tím zrychlíme průjezd MHD městem a budeme mít spokojenější a lépe zaplacené řidiče.

 • Prosazujeme výstavbu záchytných parkovišť a motivační systém zpoplatněného parkování, aby bylo výhodné odstavovat auta mimo centrum.

 • Prosazujeme nízkoemisní zóny, do kterých nemohou nejvíce znečišťující vozidla a které se osvědčily v zahraničí, například ve městě Stuttgart. Podmínky zavedení zón s omezeným vjezdem otevřeně projednáme s veřejností.

 • Prosazujeme výsadbu zeleně, která pomáhá zachytávat prach a omezuje účinky hluku z dopravy. Kde nebude možné vysázet stromy využijeme popínavé rostliny, které rychle rostou. Zelené můžou být zastávky, konstrukce, zdi, stání pro kontejnery a sloupy.

 • Na nových parkovištích prosazujeme výsadbu stromů v poměru minimálně 1 strom na 4 parkovací místa při organizaci parkování ve dvou a více řadách, při jednořadém parkování v poměru minimálně 1 strom na 2 parkovací místa. Kde je to možné, stromy chceme doplnit i na stávající parkoviště.

 • Prosazujeme vysávání prachu z ulic místo zbytečného víření a klasické způsoby úklidu listí místo zvedání prachu fukary.

 • Prosazujeme kontroly filtrů u dieselových motorů.

 • Dohlédneme na dodržování evropských norem a snižování prašnosti u městských zakázek.

Obyvatelé Brna si zaslouží ticho a klid

 • Prosazujeme rozšíření zón 30 z důvodu větší bezpečnosti a snížení hluku.

 • Prosazujeme výstavbu protihlukových stěn, opatření zklidňujících dopravu a vytváření takzvaného Sdíleného dopravního prostoru na obytných ulicích.

 • Prosazujeme novelizaci vyhlášky o nočním klidu k větší regulaci pořádání ohňostrojů a lasershow.

 • Usilujeme o šetrnější veřejné osvětlení tak, aby se snížil světelný smog, spotřeba energie a ušetřily se finanční prostředky města.

Zlepšení úklidu a čistoty

 • Prosazujeme pravidelný a šetrný úklid města i dostatek možností pro odkládání odpadu, aby neznečišťoval veřejná prostranství.

 • Prosazujeme zákaz používání herbicidů při údržbě chodníků a jeho nahrazení bezpečnými prostředky, jako je mechanické čištění, které jsme prosadili na MČ Brno-střed, nebo pára, kterou využívá Veřejná zeleň města Brna.

 • Prosazujeme, aby byl u všech významných zelených ploch uveden jejich správce, aby byli občané informováni, kdo se o dané místo stará, a mohli mu adresovat svoje podněty.

 • Zvýšíme míru osvěty mezi majiteli psů, aby důsledněji uklízeli po svých zvířatech.

Třídit odpad bude ještě snadnější

 • Chceme předcházet vzniku odpadů rozšiřováním sítě reuse center. Nepřipustíme, aby se v rámci městských staveb a oprav odpadem stávala využitelná dlažba a další materiál.

 • Zlepšíme služby, aby třídit bylo stejně snadné jako házet odpad do popelnice. Kontejnery na tříděný odpad budou dostupné co nejblíže v docházkové vzdálenosti. Vedle papíru, skla, plastů a tetrapaku budeme rozšiřovat možnosti k třídění kompostovatelného odpadu. Podporujeme zavádění komunitních kompostérů, například ve vnitroblocích.

Veřejný prostor jako priorita

 • Budeme pokračovat v mezinárodních otevřených architektonických a urbanistických soutěžích při realizaci velkých projektů.

 • Budeme podporovat spolupráci s mladými architekty.

Kvalitní, propracovaný a skutečně prodiskutovaný územní plán

 • Budeme usilovat o dotažení územního plánu s ohledem na kvalitní veřejný prostor. Změny musí být otevřeně projednány s občany, vedena diskuse, jejich připomínky vypořádány.

 • Budeme usilovat o vypořádání souborů změn.

 • Nový územní plán by měl zohlednit potřeby starousedlíků i nově příchozích, což zahrnuje rozumný růst a důraz na vybavenost – obchody, školky, veřejný prostor.

Krajina okolo města také ovlivňuje kvalitu života

 • Budeme usilovat o určení lokalit pro zástavbu rodinných domů na území Brna, aby si sen o domu se zahrádkou mohli lidé splnit i v rámci města a nerostly satelity.

 • Budeme požadovat regulaci výstavby nákupních center.

 • Rozvoj výroby podmíníme zohledněním dopadů na zdraví a kvalitu života obyvatel, například z hlediska hluku a prachu.

Využití míst, která leží ladem

 • Budeme usilovat o krátkodobé využití míst, která leží ladem, jako Žabovřeské louky či Jižní centrum, například jako parků či sportovních areálů, ideálně ve spolupráci s mladými architekty.

Tepající centrum města a skutečná pěší zóna

 • Budeme usilovat o zachování vnitrobloků, jejich oživování a zpřístupňování veřejnosti pro sousedské aktivity.

 • Budeme podporovat image Brna jako kvetoucího města prostřednictvím výsadeb květinových záhonů a programů adopce zeleně.

 • Zasadíme se o umístění 100 nových laviček tam, kde Brňanům chybí.

 • Omezíme výjimky pro vjezd do centra města

Město jako laboratoř pro vědu, výzkum a inovace

 • Podpoříme vznik městského pivotovacího labu, kde se mohou tvořit místní startupy a pivotovat své projekty na počátku ve spolupráci s městem.

Vstřícnost k těm, kdo neovládají náš jazyk

 • Podpoříme zavedení dvojjazyčných formulářů a formulářů v angličtině.

 • Podpoříme zavedení vyhrazených hodin a místa na úřadě s možností vyřizovat agendu v angličtině.


CHYTŘE HOSPODAŘÍ S ENERGIEMI, neplýtvá a šetří kapsy svým občanům

Transformace Tepláren

 • Prosazujeme, aby Teplárny sloužily nejen jako dodavatel energie, ale i jako firma poskytující komplexní energetické služby včetně poradenství v oblasti úspor a využití decentrálních obnovitelných zdrojů energie.

 • Budeme pokračovat v projektech snižování ztrát tepla v rozvodech a větší nezávislosti Tepláren na zemním plynu (biomasa, bioplyn).

Soláry na střechách a podpora komunitní energetiky

 • Budeme pracovat na co nejrychlejší instalaci fotovoltaických panelů na střechy obecních budov. Podpoříme vznik energetických společenství bytových družstev i malých podniků (komunitní energetika).

 • Zasadíme se o vytvoření solárního katastru, tj. služby pro občany, kteří si chtějí na svou střechu pořídit fotovoltaiku. Solární katastr nabídne informace o vhodném množství panelů včetně potenciálního osvitu dle orientace konkrétní střechy, takže každý zájemce bude dopředu vědět, zda se investice vyplatí.

Cesta k úsporám

 • Zřídíme Fond moderní energetiky, za kterého budou moci obyvatelé i městské části čerpat půjčky na předfinancování a spolufinancování dotací ze Zelené úsporám na úspory energií a fotovoltaiku.

MÁ DOSTATEK DOSTUPNÉHO BYDLENÍ A podporuje RODINY

Výstavba obecních bytů a podpora dostupného bydlení

 • Aby město zajistilo alespoň nutné minimum dostupného bydlení a udrželo si vliv na ceny nájmů ve městě, je nezbytné rozšiřovat podíl obecních bytů.

 • Město musí začít samo více stavět byty i potřebnou infrastrukturu či ve spojení s dalšími investory postupovat formou sdružených investic, a rovněž podporovat družstevní výstavbu jako alternativu developerských projektů.

Řádná péče o obecní bytový fond a efektivní správa bytů

 • I přes předchozí snahy je stále velká část bytového fondu ve špatném stavu. Na základě důkladné pasportizace bytového fondu prosadíme jasný plán rekonstrukcí a modernizací jednotlivých bytových domů s využitím prostředků Fondu bytové výstavby i vhodných dotací.

 • Rekonstrukce budou prováděny v odpovídajících energetických a ekologických standardech tak, aby nájemníci nepřepláceli za energie.

 • Budeme i nadále trvat na tom, aby samosprávy městských částí měly stanovena férová transparentní pravidla pro přidělování obecních bytů. Součástí správy bytových domů budou i programy prevence ztráty bydlení.

Jasná pravidla přidělování bytů

 • Prosadíme jednotný systém registrace žadatelů o obecní byty. Registrace a její aktualizace bude možná elektronicky přes portál BrnoID.

 • Posílíme pozici bytového ombudsmana, aby se občané měli na koho obracet.

Omezení privatizací obecních bytů

 • Nepodporujeme privatizace obecních bytů, další privatizaci umožníme jen v případě, že rekonstrukce privatizovaného domu přesáhla únosnou finanční návratnost.

 • Budeme prosazovat, aby se počet městských bytů nesnižoval a za každý prodaný byt město získalo do vlastnictví byt nový.

Podpora zkrácených úvazků pro rodiče

 • Pro rodiče není vždy jednoduché nastoupit do zaměstnání na plný úvazek, proto budeme v městských firmách, úřadech a příspěvkových organizacích podporovat zřizování zkrácených úvazků a finančními pobídkami motivovat i soukromé firmy.

Vznik mezigeneračních center a projektů

 • Projekty mezigeneračního sbližování pomáhají odbourávat bariéry mezi mladými lidmi a seniory a pomáhají zapojovat seniory do aktivního života. Podporujeme proto projekty jako Senioři čtou dětem ve školách a vznik mezigeneračních center, například kombinované Family a Senior pointy.

Bezplatné obědy do škol a školek

 • Zaplacení školních obědů může být pro rodiny v hmotné nouzi těžko překonatelnou překážkou. Budeme proto podporovat zapojování mateřských a základních škol do projektů podporovaných MŠMT či MSPV, z kterých se rodinám s finančními problémy proplácejí školní obědy pro děti.

Metodická i finanční podpora pečujících

 • Péče je práce a pečující si zaslouží podporu – jak finanční, tak metodickou v oblasti poradenství.

 • Ti, kdo se vracejí do práce po rodičovské dovolené nebo zároveň pečují o děti i o své rodiče (takzvaná sendvičová generace), se často potýkají s problémy. Podpoříme proto rekvalifikační kurzy nebo kurzy pro podporu podnikání.

Město bez bariér

 • Město by mělo být přístupné pro všechny včetně zdravotně postižených či rodičů s kočárkem. Naším cílem je proto bezbariérové město a zobrazení všech bezbariérových míst v interaktivní mapě.

MÁ FUNKČNÍ a bezpečnou INFRASTRUKTURU PRO VŠECHNY DRUHY DOPRAVY

Bezpečný pohyb po ulicích jako priorita – protože chodci jsme všichni

 • Prosazujeme zklidnění dopravy a stavební úpravy, které zajistí bezpečnou cestu dětí do škol a školek. Dobře osvětlené přechody, příčné prahy, zúžené profily, podpora dojíždění dětí do škol na kole včetně zřízení bezpečných koláren ve školách.

 • Cesty pro pěší musí být nejen bezpečné, ale také co nejkratší, pohodlné a bez zbytečných bariér. Nepřipustíme, aby stavby a rekonstrukce na ulicích přiváděli lidi do nebezpečných situací, nebo je nutili absolvovat nesmyslně dlouhé náhradní trasy. Necháme zpracovat generel pěších tras. Při změnách dopravního značení je třeba dbát i na zájmy chodců a nerušit využívané přechody.

 • Prosazujeme zřizování zón „30 v obytných ulicích, které snižují hluk a činí ulice bezpečnější.

 • Po vzoru Barcelony, Berlína či Vídně chceme i v Brně odzkoušet úspěšný urbanistický model tzv. Superbloku (několik obytných ulic dohromady, například v okolí Veveří), který významně zklidní dopravu uvnitř, vytvoří potřebná místa pro parkování vozidel rezidentů a současně příjemný, bezpečný a atraktivní veřejný prostor pro jeho obyvatele.

 • Podporujeme vizi moderní citylogistiky v centru. Historické centrum má být pěší zóna bez velkých zásobovacích nákladních aut, proto je pro zásobování obchodů v centru vhodnější systém elektrovozíků z logistických center zřízených na okraji historického jádra. Podpoříme vznik uzamykatelných boxů pro rozvoz a vyzvedávání zásilek v dostupnosti bydliště občanů

Veřejná doprava jako služba

 • Budeme usilovat o zachování příznivé ceny jízdného v brněnské MHD. Prosadili jsme dotace na předplatní jízdenky pro obyvatele města, ne každý si však může dovolit zaplatit na celý rok dopředu. Navrhneme proto rozšíření dotačního programu i na cestující, kteří si čtvrtletní nebo měsíční jízdenky na celý rok pořídí postupně.

 • Prosadíme zlevnění předplatní jízdenky i pro seniory.

 • Zachováme cestování zdarma pro doprovod dětí do tří let, děti do 10 let a seniory nad 70 let.

 • Prosazujeme preferenci MHD na křižovatkách tak, aby došlo ke zrychlení cesty. Tím ušetříme počet souprav na trase a budeme mít spokojenější a lépe zaplacené řidiče.

 • Zavedeme další vyhrazené jízdní pruhy pro vozidla MHD tam, kde často zbytečně stojí v dopravních zácpách.

 • Posílíme spoje na frekventovaných místech a vytížených časech. Budeme pokračovat v úpravách přestupních uzlů, aby se zkrátily přestupní vzdálenosti mezi zastávkami (Mendlovo náměstí, Malinovského náměstí, Údolní x Úvoz), zřídíme nové zastávky tam, kde je na stávající daleko.

 • Zlepšíme návaznosti spojů, aby se čas cestování po městě zkrátil.

 • Budeme prosazovat výstavbu tramvajového diametru pod centrem města, který zrychlí dopravu v nejvytíženějších směrech.

 • Naším cílem je bezbariérová a klimatizovaná MHD. Všechna vozidla musí mít oddíl s bezbariérovým nástupem, postupně chceme upravit i všechny nástupní hrany na zastávkách.

 • Chceme pokračovat ve vybavování zastávek elektronickými tabulemi s informacemi o nejbližších spojích.

 • Zvýšíme počet oblíbených expresních linek, především k propojení dopravních uzlů a P+R parkovišť s významnými administrativními lokacemi.

 • Budeme rozšiřovat možnosti elektronických plateb za jednorázové i předplatní jízdenky.

 • Urychlíme dostavbu tramvajové trati na Kamechy.

Tramvaje a autobusy k nádraží musí navazovat

 • Nadále hodláme upozorňovat, že většinou obyvatel i odborníků-urbanistů odmítnutý záměr odsunout hlavní vlakové nádraží mimo centrum není dostatečně připravený, zejména není vyřešena návaznost městské hromadné dopravy na vlaky a autobusy.

 • Nepřipustíme, aby byly učiněny nevratné kroky předtím, než bude představen věrohodný, funkční a v daném čase realizovatelný model obsluhy nádraží městskou hromadnou dopravou. Uspěchaný přesun nádraží s tím, že jeho kvalitní napojení na zbytek města zajistí za několik desítek let podzemní diametr, by byl vzhledem k počtům cestujících pro brněnskou dopravu řádově větší problém než o 40 let zpožděné přivedení tramvaje k autobusovému nádraží Zvonařka.

 • Vzhledem k tomu, že projekt odsunu nádraží za 4 roky nikam nepokročil, nevěříme, že ho minulé vedení města myslí vážně a že na něj vůbec v budoucnu budou peníze. I proto se musí konečně upravit přednádražní prostor tak, aby byl bezbariérový, bez zbytečného zábradlí, příjemný a prostupný pro pěší a Brnu nedělal ostudu.

Po Brně na kole bezpečně

 • Zkušenosti evropských měst říkají, že kolo je v městském provozu velmi rychlý, levný a pohodlný dopravní prostředek. Proto doprava na kolech v mnoha evropských městech zažívá obrovský rozmach. Aby to platilo i v Brně, je třeba zajistit lepší prostupnost města pro cyklisty – prostor pro rychlou, bezpečnou a příjemnou jízdu na kole v souběhu s trasami pro motorovou dopravu i bezpečné trasy pro děti, rodiny a sváteční cyklisty. Je nutno především zvýšit bezpečnost na hlavních ulicích, radiálách do centra a kříženích těchto tras s hlavními silnicemi (Veslařská, Pisárecká, Vídeňská, Renneská, Křenová, Hladíkova).

 • Chceme doplnit stojany a zřídit další místa pro bezpečné parkování kol u nádraží, škol, úřadů či nákupních center.

 • Prosadíme aktualizaci Generelu cyklodopravy, základního plánu podpory cyklodopravy ve městě, a budeme usilovat o jeho důsledné zohledňování při všech změnách, které město a jeho organizace v ulicích provádějí.

 • Požadujeme personální posílení pro cyklokoordinátora odboru dopravy, více kompetencí v přípravě městských investic a vlastní rozpočet pro cyklodopravu na úrovni města.

Sdílení aut i bicyklů

 • Podporujeme rozvoj carsharingu, systémů sdílení aut. Sdíleným autům nabízíme parkování za výhodnějších podmínek a podpoříme jejich propagaci, například dotací na vyzkoušení carsharingu.

 • Vítáme rozšíření bikesharingu, tedy půjčování kol pro krátké cesty po městě. Budeme navrhovat regulaci této služby tak, aby kola i koloběžky sloužily, ale neobtěžovala, a usilovat, aby se tato služba stala součástí nabídky služeb veřejné dopravy propojením s předplatními schématy MHD a aby kola byla i s elektrickým pohonem jako pomoc starším občanům či jízdě do kopce.

Silnice musí pomáhat, ne škodit

 • Situaci Brňanů žijících v blízkosti dálnice D1 považujeme za neúnosnou. Budeme prosazovat, aby stát neprodleně dokončil stavbu protihlukových opatření v úsecích, kde zatím chybí.

 • Brno se stejně jako jiné obce musí bránit průjezdu tranzitní kamionové dopravy. Podporujeme výstavbu plnohodnotného obchvatu města v severojižním směru, nikoli zvažovaný průtah dálkové dopravy přes rekreační oblast Brněnské přehrady, Kníničky a Bystrc s obří dálniční křižovatkou u Bosonoh.

 • Navrhneme změnu statutu města tak, aby městské části u komunikací místního významu nebyly v případě potřeby změnit dopravní značení odkázané na nedostatečnou kapacitu magistrátního odboru dopravy.

Inteligentní systém parkování

 • Prosazujeme, aby volnou kapacitu v parkovacích domech zejména v noci mohli využívat rezidenti z okolí. Například na Polní, Kopečné a dalších místech zejí parkovací domy v noci prázdnotou.

 • Ulice přeplněné parkujícími auty považujeme za jeden z nejvážnějších problémů v Brně. Podporujeme proto další rozšiřování systému rezidentního parkování. Detailní podmínky jeho fungování v jednotlivých čtvrtích však musí být otevřeně a důkladně projednány s místními obyvateli.

 • Prosazujeme, aby nově postavené parkovací domy v centru umožnily pojmout auta zabírající prostor na chodnících a veřejných prostranstvích. Podporujeme zřizování vyhrazených míst pro zastavení a krátkodobé stání. Toho lze dosáhnout inteligentním nastavením cen parkového.

 • Po vzoru desítek evropských měst prosazujeme zavedení nízkoemisní zóny v centrální oblasti města, která znemožní vjezd nejvíce znečišťujícím autům. Zdraví lidí je pro nás na prvním místě.

má dostatek míst ve školkách a širokou nabídku kvalitního vzdělání i volnočasových aktivit

Dostatek míst v mateřských školách

 • Využijeme všech možností k zajištění dostatku míst v městských mateřských školách, a to i pro tříleté a dvouleté děti.

 • Zasadíme se o průběžné sledování potřeby nových míst, aby v případě populačně slabších ročníků bylo možné uvolněné kapacity využít pro jiné (například kulturní či sociální) účely.

 • Podpoříme rovněž jiné možnosti předškolního vzdělávání, jako jsou dětské skupiny, firemní školky či školky s alternativními pedagogickými přístupy (waldorfské, montessori, lesní školky).

Dostupná síť kvalitních škol všech typů

 • Po vzoru Jihomoravského kraje podpoříme vznik veřejných škol a tříd s inovativními vzdělávacími programy v mateřských a základních školách zřizovaných městem a městskými částmi, ať už jde o waldorfské, daltonské, montessori či jiné typy moderních přístupů. Budeme podporovat rozšiřování nabídky kvalitního vzdělávání pro všechny věkové skupiny.

 • Postavíme se proti snahám omezovat vzdělávací kapacity škol nebo bezdůvodně slučovat školské subjekty.

 • Budeme podporovat práci školských koordinátorů a občanských iniciativ, které připravují nové výukové projekty a zajišťují pro ně finance z evropských, státních i krajských fondů.

 • Poskytneme záštitu pilotním projektům uplatňujícím inovativní a celostní přístupy ve vzdělávání.

Rozvoj otevřených škol

 • Budeme dále rozvíjet námi iniciovaný a úspěšný projekt brněnské Sítě otevřených škol. Školní budovy a areály otevřeme veřejnosti tak, aby byly nejen místem, kam rodiče na půl dne posílají své děti, ale staly se centry společenského, kulturního i sportovního dění v městských částech.

 • Budeme podporovat celodenní využití školních budov a sportovišť. Zavedeme příspěvek školám na to, aby se na sportovištích měl dětem kdo věnovat.

 • Rozšíříme nabídku bezplatných volnočasových aktivit na školách, aby děti mohly co nejvíce aktivit absolvovat přímo na své škole. Odpadne tak složité přejíždění po městě za kroužky a děti i rodiče ušetří spoustu času.

Výchova k environmentální, finanční, informační gramotnosti a aktivnímu občanství

 • Znalost fungování veřejné správy, environmentální, finanční informační a mediální gramotnost by měly patřit k základnímu vzdělání. Ve spolupráci s příspěvkovými, nevládními neziskovými organizacemi a vysokými školami se proto zasadíme o dostatečnou nabídku programů, které je zprostředkovávají, a to jak přímo pro školy, tak jako součást dalšího vzdělávání pro učitele.

Možnosti dalšího vzdělávání a rozvoje pedagogických pracovníků

 • Ve spolupráci s Jihomoravským krajem budeme dále rozvíjet činnost Střediska služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, aby učitelky a učitelé a ředitelky a ředitelé měli dostatek možností profesního i osobnostního rozvoje a příležitostí pro výměnu zkušeností a dobré praxe.

Podpora školních psychologů a speciálních pedagogů

 • Školní poradenské pracoviště s pozicemi školního psychologa a speciálního pedagoga může výrazně přispět k pozitivnímu klimatu ve škole, k lepším vztahům mezi dětmi, pedagogy i rodiči. Může významně pomoci včas identifikovat žáky s výukovými obtížemi a následně o ně pečovat, a také včas odhalit psychické problémy dětí. Školní psychologové a speciální pedagogové rovněž poskytují metodickou a poradenskou činnost učitelům a rodičům, mohou zajišťovat intervence v krizových situacích. Zasadíme se o to, aby tyto pozice na brněnských školách vznikaly, a to v dostatečném rozsahu podle počtu žáků na škole (jeden psycholog či speciální psycholog na 200 dětí).

Prevence kriminality mládeže

 • Nejlepší prevencí kriminality je široká nabídka smysluplných a dostupných – místně i finančně – volnočasových aktivit pro děti a mládež. Budeme prosazovat postupné zvyšování finančních příspěvků města do této oblasti.

 • Ve všech městských částech zavedeme projekt „Systém včasné intervence“, který zkoordinuje a vytvoří nástroje pro komunikaci škol a jednotlivých subjektů v oblasti delikvence a kriminality páchané dětmi a na dětech. Projekt má preventivní charakter a umožňuje včasný zásah u dětí ohrožených sociálně patologickými jevy.

Moderní školní budovy i jejich vybavení

 • Budeme nadále podporovat investice do rekonstrukcí, modernizací a komplexních revitalizací školních budov a areálů (ZŠ i MŠ).

 • Budeme podporovat přípravu projektů na zlepšení vybavení pro výuku na školách a ucházet se s nimi o podporu z evropských fondů.

Knihovny jako místní centra kultury

 • Knihovny by se měly stát místními centry kulturního a společenského dění v městských částech. Proto podpoříme rozvoj a zkvalitňování služeb poboček městské Knihovny Jiřího Mahena.

 • Podpoříme větší dostupnost internetu pro občany v síti veřejných knihoven.

 • Podpoříme zřizování wi-fi zdarma ve veřejném prostoru.

Provázanost školství napříč všemi stupni vzdělávání i s praxí

 • Primární, sekundární a terciární vzdělávání nemohou být tři zcela oddělené světy, stejně jako nemůže být vzdělávací systém oddělen od praxe. Podpoříme proto projekty, díky kterým se studenti základních škol budou seznamovat s prostředím škol středních a středoškolští studenti s prostředím škol vysokých. Součástí těchto aktivit budou společné studentské vědecké konference, studentské projekty, sportovní turnaje.

 • Budeme aktivně podporovat v Brně sídlící firmy, aby studentkám a studentům nabízely možnosti praxe a stáží s důstojnými platovými podmínkami.

Brno – město vědy, výzkumu a inovací

 • Brno je pro nás moderní univerzitní město, které dává prostor všem šikovným a pracovitým lidem. Chceme, aby úspěšní absolventi škol zůstávali v Brně i po studiích, našli si tu kvalifikovanou a dobře placenou práci a bydlení pro své rodiny. Budeme podporovat projekty brněnských univerzit, které rozvíjejí jejich potenciál v oblasti aplikované vědy a výzkumu a vytvářejí podmínky pro vznik vývojových center českých i zahraničních firem.

 • V souvislosti se zvyšujícím se počtem zahraničních pracovníků budeme usilovat i o kvalitní podmínky pro jejich rodiny, včetně zajištění dostatečných možností vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem.

Dobré vzdělání si zaslouží všichni

 • Ve spolupráci se zainteresovanými organizacemi vytvoříme funkční systém práce s ohroženými skupinami, který bude poskytovat cílenou podporu těm, kteří ji skutečně potřebují, a budeme odstraňovat překážky ve vzdělávání pro rizikové skupiny obyvatel.

 • Budeme usilovně pracovat na tom, abychom odstranili segregované školy, které prohlubují sociální nerovnosti a problémy.

Kvalitní a zdravé stravování

 • Budeme podporovat zavádění zdravého stravování z kvalitních lokálních potravin například prostřednictvím zapojování škol zřizovaných městem a městskými částmi do projektu Skutečně zdravá škola.

Větší bezpečnost dětí na cestách do škol

 • Budeme podporovat zapojení všech škol zřizovaných městem a městskými částmi do projektu Bezpečné cesty do škol, abychom zajistili větší bezpečnost a pohodlí dětí i jejich rodičů.

Rostoucí ceny nesmí žádnému dítěti zkomplikovat přístup ke vzdělání, kroužkům, táborům či jiným volnočasovým aktivitám

 • Kvůli rostoucím cenám energií, nájmů, materiálů apod. se zvyšují také náklady na školní pomůcky, stejně jako na zájmové kroužky, tábory a další aktivity důležité pro rozvoj dětí. Nedopustíme, aby finanční situace komplikovala cestu za vzděláním ani za volnočasovými aktivitami dětí, ať už skrze pomoc potřebným rodinám, nebo skrze podporu organizací a zařízení, které volnočasové aktivity zajišťují.

Transparentní podpora sportu

 • Upravíme metodiky poskytování dotací tak, aby nezvýhodňovaly velké sporty na úkor malých. Podpora sportování mládeže a veřejnosti by měla být rozdělena rovnoměrněji mezi všechny typy sportů.

 • Budeme prosazovat vodácký kanál Pisárky (investice města Brna) – kanoistika na divokých vodách dosud v Brně nemá podmínky, přesto brněnští zejména juniorští a U23 sportovkyně a sportovci přinesli řadu medailí z různých mistrovství a pohárů. Toto sportoviště najde své využití pro vysokoškolské sportovní oddíly, rafting, rodeo, integrovaný záchranný systém – výcvik vodní záchrany i pro veřejnost.

 • Zajistíme vznik dotačního titulu pro podporu amatérských trenérů malých oddílů, kteří tuto činnost dělají ve svém volném čase, a podpoříme je formou záštity z magistrátu.

 • Zpřehledníme informace o dotacích poskytovaných městem, zajistíme možnost konzultací pro malé kluby – formou stránky, která by informovala o všech možnostech nejen v Brně.

 • Prosadíme dotační titul pro vzdělávání amatérských mládežnických trenérů (často trénují rodiče), podpoříme dopravu na turnaje pro děti.

 • Zajistíme lepší komunikaci a otevřenost škol vůči amatérským sportovním klubům a aktivitám.

Rekreační sport je taky sport

 • Chceme zachovat plochy pro sport a vyčleňovat nové prvky pro sportovně-rekreační využití.

 • Zpracujeme koncepci dlouhodobého systému financování rozvoje sportu z úrovně města, koordinace rekreačních aktivit z úrovně městských částí, města a kraje.

 • Podpoříme investory se zájmem o budování rekreačních sportovišť, kterých je nedostatek.

 • Podpoříme projekty sportovních klubů určené pro sportování široké veřejnosti, jako například týmy s menšími počty tréninků týdně pro děti.

 • Budeme prosazovat vznik i údržbu lokálních outdoorových sportovišť ve správě městských částí.

 • Budeme prosazovat vznik a údržbu volně přístupných sportovišť pro rekreační sport, jako jsou venkovní posilovny, workoutová hřiště, lezecké stěny, malá hřiště, inline stezky, běžecké tratě, kryté bazény, kluziště na bruslení a hokej, haly pro víceúčelové sportovní hry.

 • Chceme modernizovat stávající sportoviště pro rekreační sport.

 • Zajistíme jednodušší dohledatelnost informací o dostupných sportovištích ve městě.

 • Podpoříme oddíly, které umožňují nevrcholové sportování mládeže.

Volnočasové aktivity pro seniory a handicapované

 • Hodláme podporovat volnočasové aktivity pro seniory a handicapované.

 • Sportoviště ve správě města budou při opravách upravena tak, aby byla bezbariérová.

 • Dotace na rozvoj sportovní infrastruktury klubů budou upřednostňovat sportoviště, která budou budována nebo upravována jako bezbariérová.

 • Kritéria dotací budou přenastavena tak, aby kluby, které mají aktivity pro seniory, hendikepované či rodiče s dětmi, získaly vyšší koeficient v hodnocení.

aktivně podporuje kulturu a život ve svých ulicích

Společný Fond pro nezávislou kulturu

 • Brno a Jihomoravský kraj jsou kulturně zcela propojené, do Brna každý den míří zástupy kulturních návštěvníků z celého regionu, Brňáci zas vyjíždí za kulturou do Znojma, Boskovic, Slavkova, na Concentus Moraviae, na Horňácko a celý folklorní region. Má proto smysl řešit podporu nezávislé kultury dohromady, s velkým společným rozpočtem. Fond bude mít správní radu složenou z odborníků a zástupců samospráv a zaručí, že o podpoře kultury nebude rozhodovat pár politiků v radě, ale skutečně odborný orgán.

Důstojné finanční ohodnocení zaměstnanců v kultuře

 • Postaráme se o zaměstnance městských kulturních příspěvkových organizací, aby jejich ohodnocení bylo takové, že bude možné i nadále udržet a rozvíjet kulturní kvalitu. Profesionálové v těchto tělesech prošli dlouhým a náročným vzděláváním a stále se udržují na nejvyšší kvalitě, jejich platové ohodnocení tomu musí odpovídat.

Koncertní sál pro Brno

 • Dokončíme v tomto volebním období stavbu nového koncertního sálu, kterou jsme začali. Sál bude mít špičkovou akustiku a vystupovat v něm budou kromě Filharmonie i další brněnská tělesa, které dostaneme na profesionální úroveň, aby byly připraveny na skok do nové hudební dimenze, které nový sál dle zkušeností ze světa přinese.

Kreativní centrum a Místo paměti

 • Rozjedeme také opět přeměnu Káznice na Kreativní centrum a Místo paměti. Za uplynulé čtyři roky se bohužel projekt nepohnul z místa, přitom má šanci sehnat významené dotace. Na projekt čekají stovky umělců i kreativců, kteří zde naleznou zázemí, i zájemci o historii - Káznice bude vedle věznice v Uherském hradišti příkladem moderní expozice se zaměřením na pohnutou historii 20. století a jejich totalit.

Prostor pro zkoušky a alternativní scénu

 • Nedopustíme zrušení zkušeben na Kraví hoře, aniž by za ně byla jiná fungující náhrada. Brno se honosí titulem Kreativní město UNESCO v oblasti hudby. V alterně i jiných žánrech jsou zde špičkové kapely. Ty ale potřebují někdo zkoušet. Po zániku mnoha bývalých továren, které byly zkušeben plné, již zbývá jen pár míst, které jsou v držení města Brna. Jedním z nich je i část bývalého vojenského areálu na Kraví hoře. Není možné odsud kapely vyhazovat. Zajistíme, že kapely v Brně bude mít jak kde zkoušet, tak i hrát.

Péče o brněnské vily

 • Dokončíme záchranu Arnoldovy vily s propojením všech tří vil do jednoho logického celku. Arnoldova vila bude místem pro všechny, s živou zahradní kavárnou a fungující saunou v areálu, která se tamním pravidelným saunařům s naší pomocí podařila zachránit. Za účasti rodin Low-Beerů a Tugenhatů vytvoříme nadaci, která bude všechny tři vily spravovat.

Muzeum Leoše Janáčka

 • Spolu se státem a Jihomoravským krajem konečně zřídíme důstojné muzeum Leoše Janáčka. Je to poslední velký světový skladatel, který nemá muzeum a je to jak ostuda, tak taky dlouho promarňovaná příležitost na zvýšení turistického ruchu. V roce 2028 je sto let od výročí úmrtí Leoše Janáčka, v následujících čtyřech letech proto musí být už skoro hotovo!

Důstojná prezentace G. J. Mendela a dalších osobností vědy spjatých s Brnem

 • Navážeme na úspěšné oslavy 200 let G. J. Mendela, nejslavnější postavy, co kdy prošla Brnem, a město budeme jeho prostřednictvím propagovat ve světě. Pomůžeme dokončit zpřístupnění starobrněnského kláštera, aby bylo možné všem návštěvníkům města ukazovat, kde Mendel žil a tvořil. Prostřednictvím Mendela také ukážeme na další slavné s Brnem spojené vědce - Kurta Godela, Ernsta Macha a další. Podpoříme pro příští rok oslavy 700 let od založení kláštera.

dokáže se postarat o ty, kteří potřebují pomoc

„Milostivý rok”

 • Je třeba řešit příčiny problémů. A těmi jsou často původně bagatelní pohledávky veřejných institucí, z nichž se šíleným českým procesem nabalování úroků a penále staly nesplatitelné dluhy. Ukončíme je. Prostřednictvím Milostivého léta nebo napřímo. Historické nevymahatelné dluhy jsou luxus, který si nemůžeme dovolit.

Školní a mimoškolní aktivity pro děti zdarma nebo levně!

 • Obědy, školkovné, kroužky, sporty, internáty, ŠvP, lyžáky atp. nízkopříjmovým rodinám. Školní a mimoškolní vzdělávání je úplný základ a každá koruna do něj se vrátí stokrát zpátky. Nemůže být jen pro ty, kteří měli štěstí.

Snesitelné nájmy v obecních bytech

 • V obecních bytech zvláštního určení nezvýšíme nájem ani o inflaci. Cena nájmů musí být taková, aby to lidi nedostávalo do existenčních problémů.

Omezení drakonických pokut

 • Pokuty, zejména ty dětské, za nezaplacené odpady či jízdu „na černo“ se nesmí násobně zvyšovat na neúměrné částky. Nevymahatelné dluhy jsou pro všechny hrozná zátěž. Nejlepší je vůbec je nevytvářet a systém nastavit tak, aby byl motivační, ne likvidační.

Obnovení Housing First a rozšíření dostupného bydlení

 • Náš projekt ukončování bezdomovectví zaznamenal obrovské úspěchy, inspirovali se jím na mnoha místech nejenom v Česku, akorát v Brně to nepokračuje. Dnes už mohlo být Brno skoro bez lidí bez domova. Namísto toho se jejich počty zvedají. Housing First znova rozjedeme, protože BYDLET JE NORMÁLNÍ.

Sociální služba jako komplexní nabídka pomoci

 • Podpoříme transformaci socio-info centra v koordinační centrum sociálních služeb.

 • Budeme posilovat návaznost sociálních a zdravotních služeb a propojovat je.

 • Budeme podporovat činnost mezioborových týmů složených ze zástupců formálních i neformálních poskytovatelů služeb.

 • Podpoříme zjednodušení systému a soustředění na klienta a jeho potřeby.

 • Budeme podporovat rozšíření poradenství včetně právního servisu pro osoby v nouzi, které si nemohou dovolit placené služby advokátních kanceláří.

 • Budeme usilovat o rozšíření terénních, asistenčních a odlehčovacích služeb.

 • Budeme klást důraz na prevenci namísto represe v oblasti dluhových pastí, drogové problematiky i potíží s bydlením, konkrétně například posilování finanční gramotnosti a dostupné právní poradenství.

 • Budeme podporovat kvalitní nízkoprahová centra pro dospělé i mládež.

Aktivní a spokojení senioři

 • Budeme podporovat práci neformálních pečovatelů, především z okruhu rodiny nebo blízkých, například posilováním odlehčovacích služeb pro pečující rodiny, denních stacionářů, umožněním dočasného umístění v pobytovém zařízení.

 • Zasadíme se o rozšíření služby Senior Taxi a její účinnější propagaci.

 • Budeme aktivně zapojovat seniory do společenského života a podporovat jejich volnočasové aktivity, například mezigenerační a na podporu zdravého životního stylu jako kurzy zdravého vaření nebo pěstování bylinek.

 • Budeme usilovat o zlepšení bezpečí a péče o osaměle žijící seniory za pomoci moderních technologií a telemedicícny.

 • Budeme podporovat místně dostupné univerzity třetího věku a další vzdělávací aktivity.

Pomoc rodinám ve všech podobách

 • Budeme podporovat manželské a rodinné poradenství v maximálně dostupné a citlivé podobě.

 • Podpoříme rodiny v nouzi a neziskové organizace, které se jim věnují, například organizace nabízejících služby rané péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.

Zdravotní péče blízko a kvalitně

 • Budeme prosazovat spolupráci města, kraje a státu na zajištění funkční sítě zdravotnických zařízení dostupné pro všechny.

 • Budeme usilovat o zajištění služeb v rámci jednoho zdravotnického zařízení tak, aby občané byli co nejméně zatěžování přejížděním.

 • Budeme investovat do oprav a modernizací zdravotnických zařízení.

 • Zasadíme se o dostatečný počet lůžek akutní péče v nemocnicích.

 • Budeme budovat efektivní spolupráci s krajem v oblasti Záchranné zdravotnické služby, aby nedocházelo k odmítání pacientů v zařízeních na území města a kraje.

Zdravotní omezení nemusí být handicap

 • Zasadíme se o další výstavbu bezbariérových bytů a chráněného bydlení.

 • Budeme podporovat vznik pracovních příležitostí pro osoby se zdravotním omezením.

 • Zasadíme se o zajištění kvalitní asistenční služby.

 • Budeme podporovat maximálně citlivou péči v domácím prostředí a s ohledem na potřeby klientů.

Brno tolerantní, otevřené a sociálně citlivé

 • Chceme Brno jako moderní město otevřené všem lidem a kulturám. Podporujeme férové vyrovnání se složitou minulostí. Chceme vytvářet otevřenou společnost, která bude svou tolerancí inspirací pro ostatní.

 • Podpoříme projekty osvěty v oblasti tolerance, respektu a lidských práv z městského rozpočtu.

 • Budeme usilovat o kvalitní, inkluzivní vzdělávání na základních školách bez segregovaných tříd.

 • Budeme se zasazovat o zlepšení situace ve vyloučených lokalitách podporou zaměstnanosti místních obyvatel, zajištění kvalitních služeb a především kvalitního vzdělání.

 • Budeme podporovat kulturní akce národnostních a etnických menšin.

 • Budeme podporovat občanskou společnost v podobě místních spolků a neformálních sdružení v úsilí za toleranci a v boji proti náboženské a rasové nenávisti, například Amnesty International.

jeho radnice je otevřená, férová, moderní a efektivní

Moderní magistrát dostupný z domu

 • Budeme podporovat a rozšiřovat možnosti internetové komunikace občanů s magistrátním úřadem i celkovou elektronizaci veřejné správy. Po vzoru Brna-středu zavedeme systém, který na webu ukazuje, zda je úředník právě dostupný na pracovišti, a možnost spojit se úředníkem přes chat v úředních hodinách.

 • Rozšíříme používání distančního elektronického způsobu vyřizování věcí (příkladem je elektronická šalinkarta).

 • Budeme rozšiřovat používání možnosti elektronického objednání na návštěvu úřadu (tam, kde není možné řešit distančně).

 • Budeme podporovat vznik jedné budovy – centra magistrátních služeb, kde budou všechny agendy pohromadě, na místě dobře dostupném MHD i vybaveném parkováním.

 • Pro cizince zavedeme foreign friendly days. Jazykové kompetence se rovněž budou zobrazovat v systému dostupnosti úředníků.

Město spolupracující se svými občany

 • Chceme v maximální možné míře zapojit občany do všech důležitých projektů města od přípravné fáze, kdy se zjišťují potřeby, přes konzultování podoby projektu až po výběr jeho varianty v anketě, internetovém hlasování nebo referendu.

 • Podpoříme také místní spolky, sdružení i další iniciativy občanů, které pomáhají rozhýbat společenský i kulturní život v Brně i jednotlivých městských částech.

 • Vynasnažíme se udržet to, co již funguje. Podporujeme pokračování projektu participativního rozpočtu a v návaznosti na vyhodnocení jeho další rozšíření o programy pro městské části.

 • Podporujeme další vývoj a propagaci informačního webu KopemezaBrno.cz.

Město, kde znovu neobjevujeme už objevené

 • Zapojíme Brno do mezinárodních sítí měst a budeme do něj přinášet funkční a vyzkoušené postupy a technologie. Chceme se inspirovat v zahraničních metropolích, jako je Vídeň nebo Berlín, a zapojovat zdejší příklady dobré praxe do plánování v Brně.

Město, které se nebojí nechat se prověřit

 • Chceme, aby se město pravidelně podrobovalo nezávislým auditům v různých oblastech fungování veřejné správy.

 • Chceme, aby město vyhodnotilo úspěšnost protikorupční linky, nadále ji udržovalo a více propagovalo.

kdo to chce?

Úplně normální lidi. Jako vy. A vy taky.

Jana drápalová

Starostka, která je starostka už dvacet let, protože prostě dělá skvělý věci. A ví, jak má vypadat moderní a funkční město, jak hospodařit s energiemi a šetřit. To se teď bude hodit.

matěj hollan

Kulturní manažer. A taky bývalý náměstek. Ten, co se nechal zbičovat. A taky nastartoval spoustu skvělých kulturních projektů a chce v tom pokračovat. V té kultuře. Ne v tom bičování. Nebo kdo ví.

matouš vencálek

Religionista, vysokoškolský učitel, který se léta se věnuje vzdělávací politice v Brně a Jihomoravském kraji. Zasadil se třeba o to, aby kraj aktivně pracoval s dětmi s odlišným mateřským jazykem, nebo o to, aby v Brně mohla vzniknout střední waldorfská škola.

jasna flamiková

Koučka, mentorka, ekoložka a dlouholetá zastupitelka na Brně-středu, kde dřív byla i místostarostkou. Vždycky neúnavně bojovala za to, aby Brno bylo zelené a živé, a ne jen betonová placka, na které člověk v létě shoří na popel.

vojtěch vašák

Student, předseda Idealistů a aktivista iniciativy #StojímZaČT. A když se Brno vykašlalo na to, aby informovalo o Milostivém létě a pomohlo lidem v dluhové pasti, vyrazil do ulic a udělal to sám.

petr kalousek

Ředitel festivalu Meeting Brno, hudebník. Tenhle Kalousek nemůže za všechno, ale může třeba za to, že se Brno-střed za covidu nevykašlalo na místní podnikatele úplně (jak mělo v plánu), ale odpustilo jim aspoň část nájmu.

Další kandidátky a kandidáti

7. Bc. Štěpán Balážik, 24 let, student, učitel na základní škole

8. Mgr. Milada Blatná, 60 let, starostka MČ Brno-Komín

9. Ivana Fajnorová, 54 let, starostka MČ Brno-Jundrov

10. PhDr. Lukáš Karnet, 45 let, předseda Národní rady osob se zdravotním postižením JMK, radní MČ Brno-Vinohrady

11. Mgr. Ondřej Hýsek, PhD., 42 let, zástupce ředitelky gymnázia

12. Anne Johnson, 54 let, editorka, OSVČ

13. Michal Sadílek, 41 let, SW vývojář

14. Ing.arch. Helena Vařejková, 60 let, architektka, zastupitelka MČ Brno-Královo Pole, zahrádkářka

15. Mgr. Jan Gerych, 39 let, šéfredaktor archspace.cz

16. JUDr. Kristína Fuchsová, 48 let, právnička

17. Ing.arch. Gabriel Kurtis, 38 let, architekt, urbanista a kurátor, zastupitel MČ Brno-střed

18. Mgr. Monika Šimková, 52 let, projektová manažerka, produkční

19. Mgr. Dalibor Levíček, 44 let, středoškolský učitel

20. MUDr. Renata Gaillyová, 65 let, klinická genetička

21. Mgr. Zuzana Szabó Lenhartová, 34 let, výzkumná pracovnice

22. RNDr. Jan Hollan, 65 let, fyzik a environmentalista

23. Bc. Kristýna Hvižďová, 31 let, učitelka, sociální pracovnice

24. RNDr. Mojmír Vlašín, 68 let, ekolog a vysokoškolský učitel

25. PhDr. Hana Procházková, 62 let, členka Národního divadla Brno

26. Jiří Malenovský, 41 let, provozovatel restaurace, dobrovolník

27. Martin Reiner, 58 let, nakladatel

28. Mgr. Martin Dutkiewič, 34 let, kavárník

29. Jitka Zemanová, 35 let, asistentka Odboru volného umění, Moravská galerie

30. Bc. Petr Machálek, 45 let, místostarosta MČ Brno-Žabovřesky, učitel

31. Mgr. Pavla Lukešová, 36 let, kulturní manažerka, zastupitelka MČ Brno-střed

32. Jan Špaček, 45 let, muzikolog, hudební publicista

33. Mgr. David Oplatek, 43 let, sociální a komunitní pracovník, zastupitel MČ Brno-střed

34. Ing. Iva Valentová, 57 let, koordinátorka paliativní péče

35. Emanuele Ruggiero, 54 let, filmař, dokumentarista

36. Bc. Jan Perla, 35 let, marketingový manažer, organizátor slam poetry. zastupitel MČ Brno-střed

37. Ing. Andrea Frajtová, 35 let, koordinátorka pro kvalitu vzdělávání na MU

38. Ing.arch. Radim Horák, 41 let, architekt, zastupitel MČ Brno-střed

39. Mgr. Alžběta Karolyiová, 35 let, analytička, na rodičovské dovolené

40. doc. PhDr. Csaba Szaló, PhD., 54 let, sociolog

41. Mgr. Lucie Karmová, 37 let, projektová a case manažerka SPONDEA

42. Ing. Tomáš Izák, 42 let, majitel digitální agentury

43. Mgr. Beáta Holá, 40 let, organizační psycholožka

44. Martin Kotulan, 53 let, člen sboru Janáčkovy opery

45. Mgr. Lucie Kořínková, 48 let, učitelka angličtiny, zpěvačka

46. prof. Dr.Ing. Petr Maděra, 53 let, univerzitní profesor

47. Veronika Nováková, E.MA, 30 let, specialistka v oblasti personalistiky

48. Bc. Marek Lupač, 37 let, podnikatel

49. Mgr. Jan Brothánek, 34 let, programátor

50. Irena Koláčná, 50 let, místostarostka MČ Brno-Jundrov

51. MgA. Lukáš Krejčí, 42 let, člen Filharmonie Brno

52. Martin Sobol, 55 let, člen orchestru Městského divadla Brno, pedagog

53. Monika Búřilová, 18 let, studentka

54. Bc. Tomáš Vondrák, 22 let, student, výzkumný pracovník

55. Mgr. Michal Šimoník, 38 let, ředitel carsharingové společnosti

TAKY CHCETE NORMÁLNÍ BRNO? TAK NÁS HLAVNĚ VOLTE. ALE TAKY NÁM MŮŽETE

FacebookInstagram